Kaitstud väitekirjad

Katrin Idla

IKO NÕMMTartu ülikoolKaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)Doktoritöö „Käibekohustuse rikkumisel põhinev deliktiõiguslik vastutus” („Delictual liability based on the violation of the duty to maintain safety”)http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/29910/n6mm_iko.pdf?sequence=1Juhendaja: dr. jur. Janno LaheOponendid: prof Lena Sisula-Tulokas (Helsingi ülikool) ja PhD Egenia Dacoronia (Ateena ülikool)Käibekohustused on inimeste kooseksisteerimise ohutuse tagamiseks kohtupraktika kaudu loodud käitumisreeglid. Selle mõiste määratlusi kokku võttes võib tõdeda, et deliktiõiguses tähendab käibekohustus arusaamist, et isikul, kes loob ohu või kontrollib ohtlikku olukorda ja laseb ohul kesta, lasub kohustus võtta kasutusele kõik mõistlikult vajalikud ja sobilikud meetmed, et kaitsta teisi isikuid ja nende õigusi ohu realiseerumise eest. Käibekohustuste kontseptsioonil tuginev vastutus asub seaduse poolt kohtute reguleerida jäetud õiguskaitse alas ja seepärast sõltub see, kas käibekohustus esineb ja milline on käibekohustuse konkreetne sisu, eeskätt kohtute poolt oluliseks peetud eesmärgipüstitusest. Üldiste eeldustena ohtude vältimise püüdluste osas, mis kehtivad olenemata üksikjuhtumi spetsiifikast, on eriline tähtsus ähvardava kahju raskusastmel, kahju tekkimise tõenäosusel ning ressursi suurusel, mis on vajalik ohu ärahoidmiseks või kõrvaldamiseks. Kuigi käibekohustuste rikkumisel põhinev vastutus on Eesti deliktiõiguse orgaaniline osa, on see kohtupraktika nappuse tõttu autori hinnangul ähmane ja varjatud.

KAI BLÖNDAL
Tartu ülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), arstiteadus
Doktoritöö „Tuberkuloos Eestis rõhuasetusega ravimresistentsele tuberkuloosile: koguhaigestumus, korduvhaigestumus ja suremus” („Tuberculosis in Estonia with special emphasis on drug-resistant tuberculosis: Notification rate, disease recurrence and mortality”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/29977/bl6ndal_kai.pdf?sequence=1
Juhendajad: prof, MD Alan Altraja ja PhD Mati Rahu
Oponent: prof, MD Peter F. O. Davies (Liverpooli südame- ja rindkerehaiguste kliinik, Suurbritannia)
Tuberkuloos (TB) on nakkushaigus, mille tekitaja on peamiselt õhu kaudu leviv bakter Mycobacterium tuberculosis. TB ja eeskätt multiresistentne TB (MDR-TB) on jätkuvalt Eestis üheks peamiseks probleemiks nii rahva kui riigi tasandil. MDR-TB on TB vorm, mille puhul tavalised TB-vastased ravimid ei ole efektiivsed. MDR-TB ekstreemset vormi nimetatakse eriti resistentseks TBks (XDR-TB). M/XDR-TB ravi eeldab madalama efektiivsusega, rohkemate kõrvaltoimetega ja ligikaudu kümme korda kallimate nn reservrea ravimite kasutamist. Eesti kuulub maailma 27 kõrgeima
M/XDR-TB osakaaluga riigi hulka. Eestis on TB ja M/XDR-TB suur haigestumus tihedalt seotud HIV-infektsiooniga ning mõjutatud sellistest faktoritest nagu suitsetamine, alkoholi liigtarvitamine, madal haridustase ja sotsiaalne tõrjutus, mis on omakorda seotud vaesusega. Selleks et suurendada Eestis M/XDR-TB ravi tulemusi ja tõhustada TB, MXDR-TB leviku vastast tööd üldisemalt, peavad TBga seotud raviteenused olema suunatud kõikide eelmainitud kitsaskohtade vastu.

PIIA KALAMEES
Tartu ülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), õigusteadus
Doktoritöö „Hinna alandamine õiguskaitsevahendite süsteemis” („Price Reduction in the System of Remedies”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/29912/kalamees_piia.pdf?sequence=1
Juhendajad: dr. jur. Karin Sein ja
dr. jur. Kalev Saare
Oponent: prof Martin Schmidt-Kessel (Bayreuthi ülikool, Saksamaa)
Väitekirjas on uuritud kas ja kuidas on võimalik saadud asja või teenuse eest vähem maksta, kui see ei vasta lepingutingimustele. Võimaluse puudustega kohustuse täitmise eest lepingus kokku lepitust väiksemat hinda maksta annab võlaõigusseaduse § 112. Selle kohaselt võib isik, kui ta on nõus teiselt lepingu poolelt vastu võtma puudustega kohustuse täitmise, alandada lepingus kokku lepitud hinda. Seejuures leitakse alandatud hinna suurus (summa, mille peab lõplikult tasuma), korrutades esialgu kokku lepitud hinna puudustega kohustuse täitmise väärtusega ning jagades saadud tulemuse kohase kohustuse täitmise väärtusega. Näiteks ostab A mobiiltelefoni, mille hind on 600 eurot. Pärast telefoni kättesaamist selgub, et kõiki kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioone ei ole võimalik kasutada (sellisel kujul on telefoni väärtus 400 eurot, koos kõigi funktsioonidega oleks see aga 500 eurot). Kui A on valmis puudustega telefoni endale jätma ega taha, et müüja seda parandama hakkab, siis saab ta lepingus kokku lepitud hinda alandada ning peab tasuma müüjale 480 eurot (600 x 400/500) esialgu kokku lepitud 600 asemel.
Kaitsmisele esitatud väitekirjas leiti, et hinna alandamine peaks olema võimalik kõigi lepingute puhul, milles on kohustuse täitmise eest hind kokku lepitud ega tuleks piirduda selle lubamisega vaid konkreetsete lepinguliikide puhul, nt müügileping, töövõtuleping. Vastasel juhul võivad jääda lepingupoolte õigused kaitseta. Näiteks võiks hinna alandamine olla lubatud ka litsentsilepingu puudustega täitmise korral. Teiseks jõuti järeldusele, et vajadus hinna alandamise järele tuleneb asjaolust, et muid õiguskaitsevahendeid, nt kahju hüvitamine, lepingust taganemine, kasutades ei ole võimalik taastada kohustuse rikkumise järgselt poolte lepinguliste kohustuse vahelist tasakaalu. Samuti selgub väitekirjast, et Eesti õiguse kohaselt saab hinda alandada ilma lepingu teiselt poolelt eelnevalt kohustuse täitmist nõudmata või talle kohustuse täitmiseks täiendavat tähtaega andmata. Lepingu teine pool võib vältida hinna alandamist, kasutades oma õigust kohustuse rikkumine heastada.

HIMANI KHANDURI
Tallinna tehnikaülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Funktsionaalsete oksiidide magnetilised omadused” („Magnetic Properties of Functional Oxides”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?906
Juhendajad: PhD Raivo Stern ja
prof Jüri Krustok
Oponendid: Aile Tamm (Tartu ülikool) ja
prof Arlette Trokiner (ESPCI, Prantsusmaa)
Doktoritöös on uuritud multifunktsionaalsete oksiidide struktuurseid ja magnetilisi omadusi. Magneetumise temperatuurisõltuvuse järgi identifitseeriti kaks vahepealset spinkorrastuse faasiüleminekut ja ferromagnetiline-paramagnetiline üleminek. Nende magnetiliste üleminekute temperatuurid tõusid koos kasvava strontsiumi sisaldusega. Magnetilise hüstereesi mõõtmised näitasid, et strontsiumi kontsentratsiooni suurenemisel koertsiivsus kasvab, samal ajal kui magnetiline küllastus väheneb.

ZHIHONG SUN
Eesti maaülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), taimefüsioloogia
Doktoritöö „Keskkonnategurite mõju haava (Populus sp.) isopreeni emissioonile” („Isoprene emission from aspen (Populus sp.) in relation to environmental drivers”)
http://dspace.emu.ee/bitstream/handle/10492/822/2013Sun_PhDThesisFinal.pdf?sequence=4
Juhendaja: prof Ülo Niinemets
Oponent: PhD Carlo Calfapietra (agrokeskkonna ja metsabioloogia instituut, Itaalia)
Isopreen on üks enam levinud biogeenne orgaaniline lenduvühend, mida emiteerivad paljud taimeliigid. Isopreenil on tähtis osa taimede füsioloogias ja atmosfääri fotokeemilistes protsessides. Isopreeni emissiooni mõjutab taime ontogeneetiline areng ning keskkonnategurite lühi- ja pikaajalised muutused. Atmosfääris suurenev CO2-sisaldus ja kaasnev temperatuuri tõus on peategurid, mis võivad mõjutada isopreeni emissiooni tuleviku kliima tingimustes. Väitekirja eesmärk oli uurida atmosfääris suurenenud CO2-sisalduse ja taime ontogeneetilise arengu mõju tugeva isopreeni eritajana tuntud haavale –
harilikule haavale (Populus tremula) ja hübriidhaavale (P. tremula x P. tremuloides), selleks et osata paremini selgitada, kuidas kohanemine suurenenud CO2-sisaldusega ja ontogenees mõjutavad isopreeni eritamise kaudu taimede vastuseid lühiajalistele keskkonnategurite muutustele.

JINSEOK SEO
Tartu ülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), eesti ja võrdlev rahvaluule
Doktoritöö „šamanismi roll Korea ühiskonnas, selle kultuurisisesed kontaktid ja suhted teiste kultuuridega” („The Role of Shamanism in Korean Society in its Inter- and Intra-Cultural Contacts”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/30236/seo_jinseok.pdf?sequence=1
Juhendaja: prof Ülo Valk
Oponendid: PhD Mihály Hoppál (Ungari teaduste akadeemia etnoloogia instituut) ja PhD Aado Lintrop (Eesti rahvaluule arhiiv, Eesti kirjandusmuuseum)
šamanismi ja teiste traditsiooniliste usundite vahelised tugevad sidemed on Koreast loonud ainulaadse kuvandi, ometi pole selge, kuidas kujundab šamanismi pealetungiv lääne kultuur. Sellal kui varasemad uurimused on oma olemuselt eelkõige diakroonilised, tegeldes kontseptualiseerimise ja kirjeldamise küsimuste ning ajalooliste transformatsioonidega, keskendub käesolev väitekiri šamanismi rollile korea kultuuri kujundajana kultuuride kokkupuutel.  šamanismi vaadeldakse mitte pelgalt kui reliktset kultuuripärandit, vaid ka kui majanduslikku ressurssi. Doktoritöös sisalduvates artiklites käsitletud peamised teemad on: kangelaslikkuse tunnusjooned ja naiskangelastest peategelased korea mütoloogias – korea šamanistliku pärandi kajastumine mütoloogias, vaimulike atribuutide sekulariseerimise protsess ja etnosümbolism, korea šamanismi pärimuslik roll katalüsaatorina korea kultuuri eri osade segunemisel väljastpoolt tulevate kultuurimõjudega, korea  šamanismi uus potentsiaal tänapäeva kultuuritööstuses. Korea šamanismi iseloomustavad isetekkelised ja süstematiseerimata elemendid, mida on lõpuks ka rahvuspärandina tunnustatud ja mis on pidevalt kujundanud korea rahva mõttemaailma, igapäevaelu ja meelelahutusvaldkonda.

ERMO TÄKS
Tallinna tehnikaülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Automaatne meetod õigusteabe hankimiseks ja visualiseerimiseks” („An automated legal content capture and visualisation method”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?911
Juhendajad: prof Rein Kuusik ja prof Katrin Merike Nyman-Metcalf
Oponendid: prof Burkhard Schafer (Edinburghi ülikool, Ühendkuningriik) ja prof John Zeleznikow (Melbourne’i Victoria ülikool, Austraalia)
Doktoritöö käsitleb uudset metoodikat, mis võimaldab lihtsustada ligipääsu õigusteabele ja suurendada selle kasutatavust. Pakutav meetod võimaldab leida tähendusrikkamad osad seadusandlusega seotud tekstidest, esitada saadud tulemus kergemini mõistetaval kujul ja muundada see edasiseks arvutitööks sobivale kujule. Meetod on interdistsiplinaarne, ühendades endas sobivaid meetodeid keeletehnoloogia, süsteemi- ja andmeanalüüsi valdkonnast. Väljatöötatud meetod võimaldab infotehnoloogia abil seadusandlust alternatiivselt ümber struktureerida, esitada selle ülesehitust eri vaadetes, lahendada mõned olemuslikud struktuursed jms probleemid.

MEELIS SAUEAUK
Tartu ülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), ajalugu
Doktoritöö „Nõukogude julgeolekuorganite ja Eestimaa Kommunistliku Partei koostöö Eesti sovetiseerimisel aastatel 1944–1953” („Cooperation between Soviet State Security Organs and the Estonian Communist Party in Sovietising Estonia in 1944–1953”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/30134/saueauk_meelis.pdf?sequence=1
Juhendaja: prof Tõnu-Andrus Tannberg
Oponent: prof Anu-Mai Kõll (Södertörni kõrgkool, Läänemere piirkonna ja Ida-Euroopa uurimiskeskus, Rootsi)
Nõukogude julgeolekuorganite ja Eestimaa Kommunistliku Partei (EKP) suhted Eesti sovetiseerimisel aastatel 1944–1953 paigutuvad Nõukogude Liidu poliitilise ajaloo keskvõimu ja anastatud territooriumide regionaalsete administratsioonide vahekordade konteksti. Oluliseks erisuseks on aga see, et tegemist oli värskelt annekteeritud territooriumiga ja Nõukogude võim kujutas endast siin võõrvõimu. Uurimuse peaeesmärk on kirjeldada Eestimaa Kommunistliku Partei juhtkonna ja Nõukogude julgeolekuorganite suhteid ning kindlaks teha nende olemus, mehhanismid ja dünaamika. Julgeolekuorganite ja EKP suhted olid determineeritud kahe vastuolulise imperatiiviga. Esimese järgi pidi parteiaparaat kogu sovetiseerimisprotsessi juhtima. Teisalt pidid aga julgeolekuorganid tegutsema iseseisvalt ja salastatult isegi parteivõimude eest. Selline ambivalentsus muudab sovetiseerimise mehhanismide uurimise ja seletamise keerukaks, olles siiski hädavajalik sovetiseerimisajaloo mõistmiseks. Enamiku vaadeldavast perioodist tegutsesid EKP ja julgeolekuorganid Nõukogude Liidu valitsuse seatud eesmärkide täitjatena koostöös, iseseisvate ülesannetega paralleelstruktuuridena. Julgeolekuorganisatsiooni põhiülesanne oli sovetiseerimisvastaste elimineerimine ja parteiorganisatsiooni põhiülesanne sovetiseerimisele toetajate leidmine. Olenemata sellest, kas EKP juhtpositsioon oli tegelik või näiline, võttis selle juhtkond julgeolekuorganite juhtimise kohustust tõsiselt ja initsiatiiviga, olles seega kaasvastutaja vägivallapoliitika kavandamise, läbiviimise ja tagajärgede eest.

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]
 

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht