Rahvussuhted Vene impeeriumis

Tõnu Tannberg

NSV Liidu kolimine ajaloo prügikasti andis uskumatult võimsa impulsi ka Vene impeeriumi ajaloo uurimisele. Toomas Karjahärm, Vene impeerium ja rahvuslus. Toimetanud Leino Pahtma. Kaane kujundanud Marge Pent. Argo, 2012. 383 lk. Suured ühiskondlikud vapustused ja kardinaalsed poliitilised muutused maailmas jätavad mõistetavalt ka oma jälje ajaloo uurimisse. Hea näide on NSV Liidu lagunemine, mis lõi täiesti uued tingimused ja võimalused Venemaa ajaloo uurimiseks. Loomulikult hakati suurt tähelepanu pöörama selle XX sajandi poliitilisi olusid kujundanud kommunistliku eksperimendi lahtimõtestamisele, millele aitas kaasa ka arhiivide osaline avamine Venemaal ning laiema avalikkuse huvi. Kuid siinjuures on tähelepanuväärne, et NSV Liidu kolimine ajaloo prügikasti andis uskumatult võimsa impulsi ka varasema perioodi ehk täpsemalt Vene impeeriumi ajaloo uurimisele, mis viimase paarikümne aastaga on tõepoolest kiiresti edenenud. Lisaks Romanovite riigile on tähelepanu kasvanud ka teiste Ida-Euroopa ja Ottomani impeeriumide ning uusaja impeeriumide vastu. Seetõttu kõneletakse selles kontekstis ajaloouurimises „imperiaalsest pöördest” ja „uuest impeeriumi ajaloost”.1 Uus impeeriumi ajalugu Kui pisut vägivaldselt üldistada, siis „uus aeg” Vene impeeriumi ajaloo uurimisel algas 1992. aastal, mil ilmus Andres Kappeleri uurimus paljurahvuselisest Vene impeeriumist.2 See teedrajav käsitlus on andnud paljudele impeeriumi uurijatele tuge ja inspiratsiooni edasisteks uurimusteks. Tänaseks on „uue impeeriumi ajaloo” n-ö tugipunktid olemas Venemaal, Ameerikas, Jaapanis, Saksamaal ja paljudes teistes riikides. Üheks olulisemaks eestvedajaks „uue impeeriumi ajaloo” uurimisel on Kaasanis 1990. aasta lõpus loodud ajakiri Ab Imperio, mis on suutnud enda ümber koondada juhtivad Vene ajalooga tegelejad kogu maailmast ning pakkunud ühtlasi ajakirja näol ka suurepärase väljundi uute uurimuste avaldamiseks.3 Teiseks oluliseks keskuseks Venemaal on Moskva kirjastus NLO (Новое литературное обозрение), mis on teinud ka väga palju Vene impeeriumi ajaloo uurimisel. Eriti väärivad siinkohal esiletõstmist suurepärase raamatusarja „Historica Rossica” raames välja antud käsitlused, sealhulgas on eraldi alamsarjaks impeeriumi äärealadele pühendatud uurimused.4

Paraku on aga nendes uurimustes Baltikumi temaatika tagaplaanil ning Edward C. Thadeni juhitud nn Princetoni projekti uurimistulemused tänase päevani ületamata.5 Ka selle projekti raames eestlasi uurinud Toivo U. Rauna venestusaja käsitlus on senini sellest perioodi üks paremaid ülevaateid. Eeltoodu ei tähenda siiski seda, et uuemaid uurimusi ei oleks üldse ilmunud. Vaieldamatuteks saavutusteks on kindlasti E. Janseni viimased uurimused, B. Woodworthi, I. Jäätsi ja M. Laari väitekiri ja teised uurimused, mis on kokkuvõtlikku kajastamist leidnud T. Karjahärmi ja T. Rosenbergi toimetamisel ilmunud „Eesti ajaloo” viiendas köites. Ka mitu Ajalooarhiivi toimetiste numbrit on selle perioodi temaatikaga seotud. „Imperiaalse pöörde” kontekstis on Baltikumile siiski üsna vähe tähelepanu pööratud ja seetõttu on arvustatav Toomas Karjahärmi monograafia eriti teretulnud uurimus.

Millega on siis tegemist? Autori enda sõnul on ta sellesse raamatusse koondanud „ühtede kaante vahele oma viimastel aastatel ilmunud ja spetsiaalselt selle väljaande jaoks kirjutatud tekstid, mille ühine nimetaja on „Vene impeerium ja rahvuslus” ning keskne mõiste „venestus” (lk 9). Seega ei ole raamat päris terviklik ja igakülgselt läbi komponeeritud monograafia, kuid mitte ka tavapärane artiklite kogumik. Ühtlasi on see raamat autori mitmes varasemas monograafias käsitlemist leidnud teemade ja probleemide edasiarendus. Pean silmas eelkõige 1998. aastal ilmunud monograafiat „Ida ja Lääne vahel. Eesti-Vene suhted 1850–1917”.

Raamatu esimeses peatükis on võetud vaatluse alla peamised etnilisi suhteid puudutavad terminid hilises Vene impeeriumis, teises, neljandas ja viiendas peatükis on keskendutud eelkõige venestuse rahvusliku liikumise historiograafiale, kolmandas peatükis analüüsitakse venestuse kuvandit impeeriumi välisperifeerias ning viiendas peatükis selgitatakse semstvo ja Balti maaomavalitsuse vahekorda XIX sajandi II poolel ja XX sajandi alguses. Seega domineerib historiograafiline lähenemine. Raamat on ka üsna rikkalikult illustreeritud, varustatud kasutatud kirjanduse loendi ja isikunimede registriga.

Venestuse varjundid

Karjahärmi raamat väärib mitmes mõttes esiletõstmist. Esiteks on selle uurimuse tugevuseks paljurahvuselise impeeriumi etniliste suhete mitmetähenduslike ja eri varjundeid sisaldavate terminite täpne selgitamine ja kasutamine. Seetõttu on raamatu esimene peatükk omamoodi väikeseks käsiraamatuks selles vallas ja möödapääsmatuks abivahendiks tulevastele ja praegustele impeeriumi perioodi uurijatele.6 Karjahärmi käsitlus on hea näide, et paljude sageli kirjanduses kasutusel mõistete nagu venestus, venestamine, mittevenelased jne tähendus on hoopis varjundirikkam, kui esmapilgul paistab. Kõige rohkem on küsimusi ilmselt venestamisega seotud keelendite kohta ning autor märgib siin õigesti, et antud juhul „probleemi tuum on valitsuse rahvuspoliitika olemuse ja eesmärkide interpreteerimine, küsimus sellest, kas ja kuivõrd oli see poliitika venestuslik” (lk 75).

Teiseks raamatu tugevuseks on esinduslik kirjanduse valik. Autor on kasutanud peaaegu kõiki viimastel aastatel ilmunud olulisemaid ja laiemat vastukaja ning poleemikat tekitanud teemakohaseid uurimusi, neid analüüsinud ja mõtestanud. Mõnele kasutamata, kuid minu arvates olulisele uurimusele tasub ehk siiski lisaks viidata. Nii ei leia me näiteks kasutatud kirjanduse nimekirjast 2004. aastal ilmunud Ab Imperio seltskonna programmilist artiklite kogumikku7 ja mõnda teistki väljaannet,8 viitamist väärinuks ka A. Remnevi kapitaalne uurimus keskvalitsuse poliitikast Siberis,9 D. Beauvois’ ja eriti M. Dolbilovi viimane raamat.10

Kolmandaks sümpatiseerib selles raamatus ka teoreetilise lähenemise ja praktilise uurimise kooskõla. Autor ei jää üksnes teoreetiliste arutluste pinnale, vaid korrigeerib vajadusel argumenteeritult kirjanduses käibele läinud ekslikke seisukohti oma uurimistulemustele tuginedes. Viidakem siinkohal kas või eestlastest ametnike kiire „karjääriedu” tegeliku tausta avamisele XIX sajandi II poolel (lk 153–162). Mulle sümpatiseeris ka viiendas peatükis ette võetud rahvusliku liikumise mudelite analüüs senises historiograafias. Ja veel – Karjahärm vastustab põhjendatult paljudes uuemates uurimustes juurdunud seisukoha, et „paljukultuurilistes ühiskondades ei saa etnilisi protsesse uurida ja seletada üksnes ühe rahvuse eliidi (või selle osa) huvide, kas ainult keskuse (impeeriumi narratiiv) või ainult perifeeria (rahvuslikud narratiivid) vaatevinklist” (lk 278). Karjahärm viitab siinkohal õigusega tõsiasjale, et impeeriumi rahvuspoliitika ei langenud täielikult kokku äärealade poliitikaga, sest osa mittevene etnosi paiknes ka siseperifeerias, mitte ainult äärealadel jne.

Kokkuvõttes ei ole kahtlust, et Toomas Karjahärm on kirjutanud vajalikul teemal sisuka raamatu, mis rikastab olulisel määral meie teadmisi Eesti ajaloost ja, mis veelgi olulisem, aitab hoopis paremini mõista ka tollase Vene impeeriumi toimemehhanisme Baltikumi perspektiivist vaadatuna. Raamatu sissejuhatuses on autor öelnud, et tema soov on kõnealuse raamatuga „ergutada metodoloogilist debatti selleks, et efektiivsemalt kontakteeruda „imperiaalse pöörde” diskursiivse keskkonnaga, siduda rahvuslik narratiiv impeeriumi narratiiviga (lk 9). Autor on selle ülesande väga hästi täitnud.

1 Vt näiteks lähemalt: B. Woodworth, T. Tannberg, „Imperiaalne pööre“ paljurahvuselise Vene impeeriumi ajaloo uurimisel. – Vene impeerium ja Baltikum: venestus, rahvuslus ja moderniseerimine 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses. I (Eesti Ajalooarhiivi toimetised, nr 16). Koost T. Tannberg, B. Woodworth. Eesti Ajalooarhiiv, Tartu 2009, lk 5–16.
2 A. Kappeler, Rußland als Vielvölkerreich. Entstehung, Geschichte, Zerfall. Beck, München 1992 (teine trükk 2008. a, tõlgitud ka prantsuse, inglise, vene, ukraina ja itaalia keelde, üks raamatu peatükk on ilmunud ka eesti keeles).
3 Ajakirja Ab Imperio fenomen vääriks eraldi käsitlemist. Vene teadusbürokraatia seevastu, mis ka juurutab kõikvõimalikke indekseid ja nimekirju teaduse hindamiseks, ei ole aga lülitanud seda ajakirja senini nende väljaannete nimekirja, mille publikatsioonid lähevad arvesse väitekirjade kaitsmisel.
4 Seni on selles alamsarjas ilmunud: М. Долбилов. А. Миллер (Ред.), Западные окраины Российской империи (Historia Rossica. Окраины Российской империи). Новое литературное обозрение, Москва 2007; В. Бобровников, И. Бабич (Ред.), Северный Кавказ в составе Российской империи. (Historia Rossica. Окраины Российской империи). Новое литературное обозрение, Москва 2007; Л. Дамешек, А. Ремнев (Ред.), Сибирь в составе Российской империи (Historia Rossica. Окраины Российской империи). Новое литературное обозрение, Москва 2007; С. Абашин, Д. Арапов, Н. Бекмаханова (Ред.), Центральная Азия в составе Российской империи. (Historia Rossica. Окраины Российской империи). Новое литературное обозрение, Москва 2008; А. Кушко, В. Таки, Бессарабия в составе Российской империи 1812–1917. (Historia Rossica. Окраины Российской империи). Новое литературное обозрение, Москва 2012.
5 E. Thaden (Ed.), Russification in the Baltic Provinces and Finland, 1855–1914. Princeton 1981.
6 Siinkohal tasub viidata veel ühele uusimale käsitlusele: А. Миллер, Д. Сдвижков, И. Ширле (Ред.), Понятия о России (Historia Rossica. Studia europaea). Kd 1-2. Новое литературное обозрение, Москва 2012.
7 И. Герасимов, С. Глебов, А. Каплуновский, М. Могильнер, А. Семенов (Сост.), Новая имперская история постсоветского пространства (Библиотека журнала Ab Imperio). Центр Исследований Национализма и Империи, Каasan 2004.
8 И. Герасимов, М. Могильнер, А. Семенов (Сост.), Конфессия, империя, нация. Религия и проблема разнообразия в истории постсоветского пространства (Новые границы). Новое издательство, Москва 2012; И. Герасимов, М. Могильнер, А. Семенов (Сост.), Империя и нация в зеркале исторической памяти (Новые границы). Новое издательство, Москва 2011; И. Герасимов, М. Могильнер, А. Семенов (Сост.), Изобретение империи. Языки и практики (Новые границы). Новое издательство, Москва 2011; И. Герасимов, М. Могильнер, А. Семенов (Сост.), Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма (Новые границы). Новое издательство, 2010.
9 А. Ремнев, Россия Дальнего Востока. Имперская география власти XIX – начала XX веков. Изд-во Омск. гос. ун-та, Omsk 2004.
10 Д. Бовуа. Гордиев узел Российской империи. Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793 – 1914) (Historia Rossica). Новое литературное обозрение, Москва 2011; М. Долбилов, Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II (Historia Rossica). Новое литературное обозрение, Москва 2010.

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]
 

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht