Sõnaus

www.sonavoistlus.ee

Presidendi pöördumine Pikkadel okupatsiooniaastatel seisis Eesti rahvas oma loomingulise eliidi juhtimisel ringkaitses emakeele säilitamise eest. Nõu, jõu ja kavalusega suudeti ühiselt hoida eestikeelset haridust, teatrit ja ajakirjandust. Administratiivse ja parteilise asjaajamise keeleks sai küll üha enam vene keel, kuid paradoksaalsel kujul aitas see ehk kaasa rahva immuunsusele võõra võimu toimetamiste ja vaimse vägivalla suhtes: võõras riik võõras keeles – mis see  meisse, eestlastesse, puutub? Ja see immuunsus hoidis elus valmisolekut võtta võimaluse avanedes taas ohjad enda kätte, nagu 1980. aastate lõpus juhtuma hakkaski.      Võõrvõimu rünnakud eesti keele vastu sünnitasid okupatsiooniaastatel laialdasi protestiaktsioone.  Juhtivate kultuuritegelaste ja teadlaste 40 kiri – võimude poolt küll maha vaikitud, kuid siiski laialt levinud – oli ju vastusamm venestamispoliitika uuele lainele. Vaiksemalt, kuid see-eest järjepidevalt hoiti ja hariti eesti keelt, keeleinimeste eestvõttel tegeldi uute sõnade loomisega ning ironiseeriti pea varjamatult parteilise võimubürokraatia puise ja kantseliitliku pool- ja väärkeelsuse üle. 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Nüüd, võõra võimusurve kadumise järel, peaaegu 20 aasta vältel, oleme seevastu lasknud oma keelel muutuda paljuski omasoodu. Oleme sageli võtnud üle muukeelseid sõnu,  et täita neid lünki, mida vahepealne mahajäämus meie keelde on tekitanud. Need toored laenud on sageli segased ja võõrad, nad ei kajasta asjade sisulist olemust või teevad seda ebatäpselt. 

Me ju teame päris hästi oma keele ajalugu. Me ju teame, et tänapäeval nii igapäevased sõnad nagu hetk, veenma, lünk, nõme, laup ja paljud teised leiutati alles eelmise sajandi alguses. See peaks andma meile julgust pöörata ka täna palju rohkem tähelepanu oma keele kaasajastamisele, selmet võõrsõnu oma keelde kopi-peistida.   

Tänavu, meie suure sõnalooja Johannes Aaviku 130. sünniaastapäeva aastal, võiksime ühiselt, koos rahvaga rajada talle monumendi. Ja mis oleks selleks sobivam kui luua uusi sõnu, uusi keelendeid. Me peame mõtlema mõistetele, millest meil siiani puudus.  Mõtlema sellele, milliseid sõnu luua ja tuletada, et meie endi emakeel rikastaks meie taastatud iseseisvuse ajal nii oluliselt muutunud elu. Et me suudaksime kirjeldada paljusid nähtusi, mida Nõukogude ajal ei olnud. Eriti neid, mis puudutavad oma riigi haldamist ja valitsemist, aga samuti ettevõtlust, õigus- ja militaarkeelt ning miks mitte ka välis- ja julgeolekupoliitikat.   

Selleks kutsungi koos Eesti keeleteadlastega ellu sõnause ehk sõnavõistluse, mille sisu ja korralduse teave avaneb siinsamas maailmavõrgu lehekülgedel. Häid sõnu!     

 

*** 

Mida otsime?

Uute sõnade leidmise võistlusi on Eestis korraldatud mitu korda, lähtudes mõne  valdkonna uutest vajadustest ja sõnavara lünklikkusest. 1972. aastal otsiti sõnu igapäevaste mõistete jaoks ning leiti näiteks „kohuke” („juustukese” asemele) ja „taidlus” („kunstilise isetegevuse” asemele). 2002. aastal sooviti sõnu Euroopa Liiduga seotud mõistete jaoks ning leiti „lõimima“ ja „lõimuma” („integreerimise” ja „integreerumise” kõrvale), samuti „üleilmastumine” („globaliseerumise” kõrvale). Häid  sõnaettepanekuid on üldjuhul rohkem, kui neid käibele läheb: mõni sõna vajab kohanemiseks pikka ooteaega, teine ei pruugigi suupärastuda. Ka sõna sisu (ehk mõiste) võib aja jooksul kaotada oma päevakohasuse. Seepärast on aeg-ajalt põhjust oma varamu üle vaadata.   

„Sõnaus” on ilus vana, ent ununenud sõna, mille leiame Wiedemanni eesti-saksa sõnaraamatust tähenduses ’koosolek, arutelu; võlumine, nõidumine’. See on tabav  vaste uute sõnade loomise võistlusele. Sõnu on eesti keelde toonud paljud tuntud keelemehed, neist ehk säravaim on Johannes Aavik, kelle 130. sünniaastapäeva tänavu tähistame, ent sõnaloomet on harrastanud ka paljud teised keeleteadlased ja keeleärksad inimesed, sisuliselt kogu rahvas.   

Seekordse võistluse eesmärk on aidata kaasa eesti keele väljendusvõime avardamisele riigi ja ühiskonnaga seotud teemadel. Töörühm on pakkunud 11 mõistet, mille tähistamiseks eesti keeles kas sõna praegu pole, on ainult keerukas sõnaühend või võõrsõna, või tekitab segadust olemasoleva  sõna mitmetähenduslikkus. Järgnevas loendis on kirjeldatud mõisteid koos täpsustusega, miks ta võistlusele esitatud on ja milliseid sõnakandidaate osalejatelt ootame. Iga kirjelduse algul on esitatud tinglik kas eesti- või muukeelne sõna või sõnaühend, mida selle mõiste tähistamiseks sageli kasutatakse. See on pelgalt suunaviit, mis ei ava mõiste kogu sisu. Lisatud on ka näitelauseid, mille abil  saab pakutavat sõna (asendatud NNN iga) katsetada. 

Põhjenduse lahtris saate soovi korral kirjeldada oma ettepandava sõna eeliseid, allikat, moodustusviisi, võimalikku varasemat levikut vms. Uute sõnade loomise nõuanded leiate eraldi lehelt koos kirjandusviidetega. Kui teil on pakkuda hea sõna mõne samateemalise, kuid võistlusele esitamata mõiste tähistamiseks, siis võite selle koos mõiste selgitusega lisada vabale väljale.   

www.sonavoistlus.ee 

Poliitika

Põhimõtteline tegevusplaan, mingi eluvaldkonna korraldamise eesmärgid, põhimõtted ja vahendid. Inglise keeles enamasti policy, eesti keeles sageli poliitika. Segadust võib tekitada poliitika mitmetähenduslikkus: poliitikute  tegevusala kõrval (inglise keeles politics, eesti keeles vahel täpsustavalt päevapoliitika) tähistab ta ka selle ala töötulemust, sageli liitsõnana, nt tööturupoliitika, õiguspoliitika, uimastipoliitika, maksupoliitika, (ettevõtte) hinnapoliitika. Neis sõnus tähistab poliitika paljude elualade inimeste, sealhulgas poliitikute töö tulemust, mis avaldub esmalt tegevuskavades ja tööplaanides, seejärel viiakse ellu seaduste ja eelarve toel ehk siis juba päevapoliitiliste  otsuste tulemusel. Otsime sõna, millega eraldi tähistada üht tähendust: selle ala töötulemust.

Näiteid:

Enamikus maailma riikidest, kus uimastid on keelustatud, arvatakse marihuaana ja hašiš pehmete uimastite hulka. Sellise NNNi kohaselt ei loeta nende ainete enda tarbeks omamist kuriteoks, samuti puudub sunniviisiline võõrutusravi. Riigikogu kinnitas pärast pikka pinevat vaidlust  õigusteadlaste, sotsioloogide, kohtunike, advokaatide ja kriminaalhooldajatega kriminaalNNNi arengusuunad aastani 2025. Paraku ei suutnud osa poliitikuid kriminaalNNNi lahus hoida poliitikast ja püüdsid levinud eelarvamuste ja vihatunde süvendamise toel hoopis isiklikku poliitilist kapitali koguda. Juhatus peab teavitama töötajaid kliendi nõuetest, ettevõtte NNNidest ja eesmärkidest.       

Kolmas sektor

Ühiskonna see osa, mis ei kuulu ei avalikku ega ärisektorisse, hõlmates mittetulundusühinguid, sihtasutusi, seltsinguid ja muid eraalgatusel põhinevaid ühendusi. Kolmandale sektorile lähedane mõiste on kodanikuühiskond, tõhus kolmas sektor on tugeva kodanikuühiskonna eeldusi. Otsime sõna, mis oleks ladusam kui senine sõnaühend kolmas sektor.

Näiteid:

Heast koostööst NNNi organisatsioonidega kasvas välja idee korraldada suurem Tallinna mittetulundusühingute ümarlaud.  Las NNN korraldab laste iluuisutamiskursusi või heegeldamise õpet.     

PPP

Inglise public-private partnership (PPP) märgib avalikku või erateenust, mida rahastatakse ja korraldatakse valitsuse ja ühe või mitme eraettevõtte koostöös. Tavaliselt pakub erasektor sel juhul teenust, mida on korraldanud riik või kohalik omavalitsus. Senine eestikeelne tõlge on olnud avaliku ja erasektori koostöö; teenuse, nt õpilaste veo üleandmist halduslepinguga on nimetatud halduskoostööks. Otsime sõna, mis oleks lühem ja suupärasem.

Näiteid:

Rahvusvaheline kogemus näitab, et NNNi kasutatakse  peamiselt infrastruktuuri projektide juures: teed, sillad, koolimajad, haiglad. Komisjoni roheline raamat NNNi ning ühenduse õiguse kohta riigihangete ja kontsessioonide alal.     

Infrastruktuur 

Mingi nähtuse või süsteemi (linna, terve ühiskonna, ettevõtte, kaitseväe, tarkvarasüsteemi vms) toimimiseks vajalike füüsiliste ja organisatsiooniliste vahendite kogum. Praegu eesti keeles kasutusel pikk ja raskesti hääldatav infrastruktuur. Otsime sõna, mis oleks eestipärane, st omakeelse tüvega, ja lühem.

Näiteid:

Ungaris on arenenud NNN.  Eesti Raudtee kui NNNiettevõte. Öö läbi kestnud valitsuse istungil otsustati moodustada riikliku NNNi ministeerium, mida hakkabki juhtima Sharon.       

Direktiiv

Euroopa Liidu kohustuslik õigusakt, mille puhul liikmesriigid saavad ise otsustada, milliste meetoditega tagada selle täitmine, inglise directive, saksa Richtlinie. Praegu eesti keeles kasutatav direktiiv on nõukoguliku mündiga võõrsõna. Otsime sõna, mis oleks neutraalne ja asjakohane. Eeskujuks võiks olla eurokomissari muutumine eurovolinikuks. Silmas tuleb pidada,  et peale direktiivide on olemas Euroopa Liidu määrus, soovitus, otsus ja arvamus. Direktiivi tähistav uus sõna peaks neist selgelt eristuma.

Näiteid:

Kui soovime liituda Euroopa Liiduga, peame täitma vastavaid NNNe. Euroopa Liidu olude tundmine on vajalik nii otseselt Brüsseliga suhtlevatele ametnikele kui neile, kelle igapäevast tööd võivad hakata mõjutama eurokartuli suurus või mis tahes muud euroNNNid.  Euroopa Liit on konventsiooni täitmiseks võtnud vastu kaks NNNi – linnuNNN ja loodusNNN –, mis moodustavad ühenduse looduskaitseõiguse selgroo.     

Humanitaarabi

Hätta sattunud inimestele antav toidu-, riide-, ravimi- jms abi nt looduskatastroofide ja näljahäda  korral või sõjatagajärgede leevendamiseks. Eestikeelne humanitaarabi tekitab vastuolu vastandsõnapaari humanitaar- : reaaltähendussisuga: humanitaarabi on väga reaalne. Otsime sõna, mis avaks ühemõttelisemalt selle humaanse tegevuse sisu.

Näiteid:

NNNina saabuvad toiduained ja arstimid on mõeldud nii Groznõi elanikele kui seal asuvatele  Vene sõjaväelastele. USA annab Eesti koolidele NNNi.     

Sustainable

Vastupidav, jätkusuutlik, säästev, toimepidev, elurikas – inglise sõnaga sustainable tähistatud mõistet on väljendatud mitmeti ja sageli kasutatakse neid sõnu mõtlematult. Ökoloogias tähistatakse selle terminiga bioloogiliste süsteemide võimet säilitada ühtaegu liigilist mitmekesisust ja viljakust. Inimeste puhul märgib see pikaajalise heaolu tagamist, mis omakorda põhineb looduse heaolul ja loodusvarade vastutustundlikul  kasutamisel. Otsime sõna, mis oleks ühene ja tabav, kuivõrd seda mõistet läheb vaja väga sageli.

Näiteid:

Porkunis on võimalik NNN kalaturism. Kas muusikaharidus on Eestis NNN? NNN loodusturism. Töörühmades analüüsiti arengsuundi Eesti pikaajalise NNN arengu jaoks olulistes valdkondades.     

Avalik-õiguslik

Avalikul õigusel põhinev (erinevalt eraõigusel  põhinevast), avalikes huvides tegutsev. Selle täiendiga tähistatakse organisatsioone vm, mille tegutsemise aluseks on seadus vm õigusakt. Senine eestikeelne termin on kohmakas. Otsime sõna, mis avaks mõiste ladusamalt ja keeleomasemalt.

Näiteid:

NNN ringhääling Peale NNN ülikoolide esitlesid end Soomes ka erakõrgkoolid.     

Mainstreaming

Kõigi huvirühmade, nt eri soost isikute erinevate vaatenurkade arvestamine ühiskonnaelu korraldamisel, hoidumaks ebavõrdsuse kinnistamisest. Inglise keeles mainstreaming, soome  keeles valtavirtaistaminen, prantsuse keeles sageli intégration, eesti keeles üldlevinud vastet praegu pole (gender mainstreaming on tõlgitud „sooküsimuste süvalaiendamiseks”). Otsime sobivat eesti sõna.

Näiteid:

Soolise võrdõiguslikkuse NNN kohalikes omavalitsustes.     

Actor/player

Rahvusvaheliste suhete süsteemis tegutseja, nt riik, rahvusvaheline organisatsioon või  mõjukas huvirühm. Inglise keeles actor või player, soome keeles enamasti toimija. Praegu üldlevinud eesti vaste puudub. Otsime sobivat eesti sõna just rahvusvahelises kontekstis esinevale mõistele.

Näiteid:

Kas rahvusvahelised NNNid suudavad mõjutada suurema kodaniku- ja poliitilise vabaduse, demokraatliku vastutuse, võrdsuse, paindlikkuse ja õigusriigi põhimõtete saavutamist riikides endis?  Liibanoni poliitikat on alati kujundanud piirkondlikud ja rahvusvahelised NNNid ning viimased valimised lihtsalt kinnitasid seda.   

Othering

Sotsiaalne protsess, mille kaudu piiritletakse koosluse identiteet, määratledes ühtaegu sellest välja jääva osa (nt rahvusliku identiteediloome käigus). ’Teise’ loomine koosluse minapildi kinnitamiseks võib, ehkki alati ei pruugi, olla alavääristava või halvustava alatooniga. Inglise keeles othering, soome keeles  toiseuttaminen, saksa keeles Veranderung või Alterisierung. Sobiv eestikeelne vaste praegu puudub. Otsime sobivat eesti sõna.

Näiteid:

NNN (othering), mis käsitleb rassi, klassi, sugu.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]
 

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht