Monsanto dokumendid III

Glüfosaadi Euroopa Liidu kasutusloa pikendamise kronoloogia. Kuidas luua korda arvamuste kaoses?

ÜLO NIINEMETS

Euroopa Liidu pikale venivaid ja läbipaistmatuid otsustusprotsesse on palju kritiseeritud. Glüfosaadi taaskasutusloa viieaastane saaga on hea näide sellest, kuidas olulises küsimuses põrkavad tootjate ja kasutajate huvid kokku keskkonna- ja tervisekaitsjate huvidega ja kuidas Euroopa Komisjon ei suuda otsustada eri huvide – tervis ja keskkond vs. ettevõtlusvabadus – kaalukust. Samuti tuli selle protsessi käigus erakordse selgusega esile see, et Euroopa Liidu kemikaalialaseid riskihinnanguid antakse eelkõige tööstuse tehtud uuringute alusel. Need uuringud ei ole avalikud, sõltumatud eksperdid ei ole neid kontrollinud. Pika protsessi käigus paljastus erakordse selgusega, et tööstus on aastaid variautorite kaasabil kujundanud positiivset meediakuvandit, kasutanud variautoreid „sõltumatute teadustulemuste“ avaldamiseks ning šantažeerinud ja naeruvääristanud eriarvamusele jäänud teadlasi ja eksperte. 2018. aastal avalikustati Euroopa Pressi uuriva ajakirjanduse auhinna andmisega glüfosaaditootjate aastakümneid kestnud ebaeetiline praktika oma toodete turule lubamiseks ja seal hoidmiseks.

2002. Euroopa Liidus lubati glüfosaat esimest korda ringlusse järgnevaks kümneks aastaks. ELis lubatavate pestitsiidide nimekirja lülitamiseks vajaliku riskiuuringu viis tollal läbi EU raportöör olnud Saksamaa vastav asutus – Saksamaa Riskihindamise Instituut (Bundesinstitut für Risikobewertung).1 Vastavalt kasutusloale oleks hiljemalt 2012. aasta lõpuks pidanud toimuma glüfosaadi kasutusloa pikendamiseks uus hindamine.

11. XI 2010. Euroopa Komisjon otsustas, et glüfosaadi kasutusloa pikendamist võib vaagida kuni 31. detsembrini 2015 ja selle ajani on glüfosaadi kasutamine ELis lubatud.2 See otsus sündis suurema meediakärata ja ainsaks põhjenduseks oli see, et tööstusettevõtetel on vaja aega taotluse ettevalmistamiseks.

4. V 2011. Keskkonnaaktivistide organisatsioonid Greenpeace ja Pesticide Action Network Europe (PAN) kaebasid Euroopa Komisjoni glüfosaadi uuesti lubamise hindamise venitamise eest Euroopa Kohtusse.3 Euroopa Komisjonile heideti ette vähest läbipaistvust otsuse tegemisel, samuti et alates glüfosaadi ringlusse lubamisest on lisandunud suur hulk teaduslikke uuringuid, mis näitavad glüfosaadi kahjulikkust inimestele. Seetõttu ei tohiks glüfosaadi kasutuse lubatavuse uuesti hindamisega viivitada.3

2012–2015. Glüfosaadi keskkonna- ja inimmõju hindavad Saksamaa Riskihindamise Instituut ja Euroopa Toiduohutusamet (EFSA).4

20. III 2015. Rahvusvahelise Terviseorganisatsiooni (WHO) Rahvusvaheline Vähiagentuur (IARC) leiab, et tõenäoliselt põhjustab glüfosaat inimestel vähki.5

Okt 2015. EFSA avaldab oma riskihinnangu tulemused: ei ole tõenäoline, et glüfosaat põhjustab inimestel vähki.6,7

Okt 2015. Euroopa Komisjon pikendab glüfosaadi kasutusloa kuueks kuuks, kuni liikmesriigid on taaskasutusloa järgnevaks 15 aastaks heaks kiitnud.

Märts 2016. Euroopa Komisjon plaanib esitada liikmesriikidele ettepaneku glüfosaadi kasutusloa pikendamiseks järgnevaks 15 aastaks.8 Euroopa Komisjoni alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee (PAFF) 7. – 8. märtsiks plaanitud hääletamine selles küsimuses lükatakse edasi, kuna komisjoni ettepanek ei oleks leidnud toetust.

13. IV 2016. Euroopa Parlament võtab vastu mittesiduva resolutsiooni, mille kohaselt ei tohiks glüfosaadi kasutusaega pikendada enamaks kui seitse aastat. Samuti leiavad parlamendisaadikud, et keelata tuleb glüfosaadi ebaprofessionaalne kasutamine (nt koduaedades) ning vältida glüfosaadi kasutamist vahetult saagikoristuse eel mugavuskemikaalina vilja valmimise kiirendamiseks.8,9

16. V 2016. ÜRO Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja Toidu ja Põllumajanduse Organisatsiooni (FAO) ühine pestitsiidialane eksperdikomisjon väidab, et glüfosaat ei põhjusta vähki.10 Ajakirjanduses leitakse, et see hinnang tuleb väga täpselt ajastatuna ELi glüfosaaditeemalise hääletuse ajaks.11 Keskkonnakaitsjate organisatsioonid heidavad WHO/FAO ühisele eksperdikomisjonile ette sidemeid tööstuse esindajatega, eelkõige, et kaks komisjoni liiget on seotud Monsanto jt glüfosaaditootjate rahastatud propagandaorganisatsiooniga International Life Sciences Institute.12

18. – 19. V 2016. Liikmesriikide ekspertidest koosnev Euroopa Komisjoni alaline taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee ei toeta komisjoni ettepanekut pikendada glüfosaadi kasutusluba järgnevaks üheksaks aastaks.13 Mitmes liikmesriigis, nt hilisemaks kaalukeeleks saanud Saksamaal, käib neil päevil arutelu glüfosaadi keelustamise üle.14,15 Eesti toetab Euroopa Komisjoni ette­panekut.16

Mai lõpp 2016. Saksamaa palub Euroopa Kemikaaliametil (ECHA) hinnata glüfosaadi klassifikatsiooni vastavust kehtivale ohtlike kemikaalide klassifikatsioonile.17 Põhimõtteline küsimus ECHAle on, kas glüfosaat tuleks nimetada kartsinogeeniks. ECHA riskihindamise komiteel (RAC) on reeglite järgi aega vastamiseks 18 kuud 2017. aasta novembri lõpuni.

Juuni-juuli 2016. Keskkonnaaktivistid koguvad üle kahe miljoni allkirja glüfosaadi keelustamiseks.18 Euroopa Komisjon pakub liikmesriikidele hääletamiseks ettepaneku pikendada glüfosaadi kasutusaega piiratud ajaks (12–18 kuud) kuni ECHA menetluse tulemuste selgumiseni. Komisjoni ettepanek ei saa liikmesriikide kvalifitseeritud häälteenamust (vt „Kes on kes ja mis on mis?“) ei alalises taime-, looma-, toidu- ja söödakomitees (6. juuni) ega ka apellatsioonikomitees (24. juuni). Kuna glüfosaadi kasutusluba oleks seetõttu 30. juunil lõppenud, pikendab 29. juunil Euroopa Komisjon glüfosaadi kasutusluba kuni 18 kuuks (maksimaalselt kuus kuud pärast ECHA hinnangu saamist).19,20 Juulis hääletavad liikmesriigid ajutise pikendamise poolt. Komisjoni glüfosaadi kasutusloa pikendamise otsuses keelatakse edaspidi kasutada POE-tahkrasvseid amiidide, mis olid glüfosaadi toimemõju suurendamiseks kasutusel glüfosaadipõhistes herbitsiidies (näiteks klassikaline Monsanto preparaat Roundup).21

7. III 2017. 20 keskkonnakaitseorganisatsiooni avalik kiri ECHA direktorile, milles heidetakse ette ECHA glüfosaadi eksperdihinnangu koostamise vähest läbipaistvust ja eksperdihinnangu andnud ECHA riskihindamise komitee (RAC) liikmete huvide konflikti (komisjoni esimehe ja kahe liikme seos tööstuse esindajatega), mistõttu komisjoni koosseis ei vastanud ECHA enda kehtestatud reeglitele.22

13. III 2017. USA California osariigi Fresno maakonna ülemkohtu kohtunik leiab, et Roundupi võib liigitada kantserogeeniks.23 Juba 2016. aasta alguses avaldas USA California osariigi keskkonnakaitse agentuur tegevuskava, mille kohaselt glüfosaat oleks lülitatud kantserogeensete ainete nimekirja. Keskkonna- ja tervisekaitsenormid on Californias ilmselt kõige rangemad maailmas ja Californias kehtivad standardid on paljudel juhtudel karmimad kui mujal Ühendriikides. Monsanto kaebas California keskkonnakaitse agentuuri osariigi kohtusse, kuid pärast seda kohtuotsust võib Californias glüfosaadi edaspidi liigitada kantsero­geeniks.

15. III 2017. ECHA RAC leiab, et glüfosaat ei ole kartsinogeen.24 Euroopa Komisjonile saadetakse vastav otsus 15. juunil, mis tähendab, et glüfosaadi lubatavus ELis oleks lõppenud 15. detsembril 2017.4

14. III 2017. „Monsanto paberite“ avalikuks tulek. USA San Francisco föderaalkohtus toimuval kohtuprotsessil, kus oli kõne all, kas võib Monsanto kohtusse kaevata seoses tema peamise glüfosaatse herbitsiidi Roundup põhjustatud vähi tõttu, avaldati suur hulk Monsanto sisedokumente ja kirjavahetust.24 Avaldatud materjalid näitavad, kuidas Monsantos töötavate variautorite kirjutisi avaldati teadusajakirjades sõltumatute ekspertide nime all ja kuidas Monsanto käivitas meediakampaania Maailma Vähiorganisatsiooni diskrediteerimiseks.25,26 Monsanto dokumentide alusel avaldas Prantsuse ajaleht Le Monde alates 2. juunist 2017 ligi tosin uurivat artiklit, mis näitasid, kuidas Monsanto oli pikka aega esitanud kallutatud andmeid ning samuti isiklikult rünnanud Maailma Vähiorganisatsiooni ja glüfosaadi suhtes kriitilisi teadlasi, k.a teadlaste kohtusse kaebamised ja avalikus meedias diskrediteerimine Monsanto variautorite poolt. Selle artikliseeria eest au­tasus­tati Le Monde’i 2018 Euroopa Pressi uuriva ajakirjanduse auhinnaga.27 Praeguseks on avalikuks saanud enam kui kümne miljonit lehekülge Monsanto sisematerjale.25

5. – 6. X 2017. Euroopa Komisjoni kõneluste voor liikmesriikidega alalises taime-, looma-, toidu- ja söödakomitees. Kõnelused näitasid, et liikmesriikide hulgas ei olnud piisavat poolehoidu glüfosaadi kasutamise taas lubamiseks.

6. X 2017. Valitsusvälised Keskkonnaorganisatsioonid (European Citizens’ Initiative – Euroopa Kodanike Initsiatiiv) esitavad Euroopa Komisjonile 1 070 865 allkirjaga petitsiooni glüfosaadi keelustamiseks ELis „Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides“. Selles petitsioonis nõutakse: 1) glüfosaadipõhiste herbitsiidide keelustamist ELis, 2) suuremat läbipaistvust Euroopa toiduohutusalastes uuringutes, eelkõige ainult eelretsenseeritud avalikult kättesaadavate teadusandmete kasutamist ja 3) ELi-ülest kohustuslikku strateegiat pestitsiidide kasutamise vähendamiseks jõudmaks pestitsiididaba Euroopani.28,29,30 #Stop­Glyphosate European Citizens’ Initiative’i ettepaneku taga olid järgmised organisatsioonid: Avaaz, Campact, Corporate Europe Observatory (CEO), Danmarks Naturfrednings-forening, GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria, Greenpeace, the Health and Environment Alliance (HEAL), Pesticide Action Network (PAN) Europe, SumOfUs ja WeMove.EU. Eestis kogus Erakond Eestimaa Rohelised 588 allkirja petitsiooniga liitumiseks. Tõsi küll, Eesti toetusallkirjad tulid juba pärast seda, kui petitsioon oli Euroopa Komisjonile esitatud. 30

11. X 2017. Euroopa Parlamendi keskkonna, rahvatervise ja toidujulgeoleku komitee (ENVI) ning põllumajanduse ja maaelu komitee (AGRI) ühine istung („The Monsanto Papers and Glyphosate“) arutamaks USA Monsanto korporatsiooni tegevust avalikkuse ja teadlaste mõjutamiseks glüfosaadi toksilisusele hinnangutele andmisel, kaasa arvatud variautorite kaudu teadusajakirjades eksitava info avaldamine ning nende kaudu avaliku arvamuse kujundamine mitme aastakümne vältel.23,31,32

24. X 2017. Euroopa Parlament võtab vastu mittesiduva resolutsiooni, milles leitakse, et glüfosaadi tervisemõjude teaduslik hindamine on olnud väga vastuoluline ning glüfosaadi vähiriski osas ei ole suudetud lahendada vastuolu IARC ja EFSA vahel. Samuti on Monsanto dokumentidest selgunud, et teadustulemusi on üritatud tööstusele sobivalt kallutada ning glüfosaadi kasutusloa pikendamise menetluses heidab see varju ELi enda uuringutele. Resolutsioonis nõutakse viivitamatuid piiranguid glüfosaadi kasutamisele ning glüfosaadi kasutamise lõpetamist hiljemalt 2022. aasta lõpuks.33,34

25. X 2017. Euroopa Komisjoni järjekordne diskussioonivoor liikmesriikidega alalises taime-, looma-, toidu- ja söödakomitees. Euroopa Komisjoni ettepanek oli pikendada glüfosaadi kasutusluba järgnevaks kümneks aastaks,4 kuid mitteformaalsetes hääletusvoorudes ei saadud liikmesriikide toetust ei kümneaastasele ega kompromissina esitatud seitsmeaastasele pikenduskavale ja kõige lõpuks isegi mitte viieaastasele pikenduskavale.35

9. XI 2017. Euroopa Komisjoni ettepanek glüfosaadi kasutamise lubamiseks ELis järgnevaks viieks aastaks ei saa alalises taime-, looma-, toidu- ja söödakomitees kvalifitseeritud häälteenamust.4

20. XI 2017. Euroopa Kodanike Initsiatiivi (European Citizens’ Initiative) esitatud glüfosaadi keelustamist käsitleva petitsiooni avalik kuulamine Euroopa Parlamendis.29,36

27. XI 2017. Pärast seda, kui Euroopa Komisjoni Alalises taime-, looma-, toidu- ja söödakomitees ei saavutatud kvalifitseeritud enamust, kutsus Euroopa Komisjon kokku liikmesriikide esindajatest moodustatud Apellatsioonikomitee (vt Kes on kes ja mis on mis?).4 Apellatsioonikomitees suudeti saavutada napp kvalifitseeritud häälteenamus glüfosaadi järgnevaks viieks aastaks ringlusse lubamise hääletusel, kusjuures kaalukeeleks sai Saksamaa.37,38

12. XII 2017. Euroopa Komisjon vastab Euroopa Kodanike Initsiatiivi (European Citizens’ Initiative) algatusele „Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides“.28 Mis puutub glüfosaadipõhiste herbitsiidide keelustamisse, siis sellega Euroopa Komisjon ei nõustunud, leides, et glüfosaadi kahjulikkuse kohta ei ole mingeid tõendeid.29,39 Küll oli Euroopa Komisjon nõus sellega, et tuleb suurendada läbipaistvust ning sõltumatute teadusuuringutega arvestamist pestitsiidide riskihinnangute koostamisel ja lubati koostada ka vastav seaduseelnõu. Kolmandas küsimuses, mis puudutas pestitsiidide kasutuse vähendamist eesmärgiga loobuda pestitsiididest, leidis komisjon, et edaspidi tuleb sihikindlamalt rakendada Euroopa Liidu jätkusuutliku pestitsiidide kasutamise direktiivi40 ja 2019. aastal uuesti olukorda analüüsida.

12. XII 2017. Euroopa Komisjon lubab ametlikult kasutada glüfosaadi järgneval viiel aastal.4

11. IV 2018. Euroopa Komisjon saadab Euroopa Parlamendile eelnõu pestitsiidide riskihinnangute läbipaistvuse suurendamise kohta.41

Ülo Niinemets on maaülikooli taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli professor ja Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik.

Monsanto dokumentide I artikkel ilmus Sirbis 23. XI 2018, II osa 30. XI 2018. Kõik artiklid on leitavad Sirbi veebilehelt.

Monsanto dokumendid I
Monsanto dokumendid II
Monsanto dokumendid IV
Mis on herbitsiid glüfosaat?
Glüfosaadisaaga: kes on kes ja mis on mis?

1 Standing Committee on Plant Health (European Commission Health & Consumer Protection Directorate-General), European Commission, Brussels, 21. I 2002.

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.ViewReview&id=87&usg=AOvVaw03bK_BU21sSyMToEfj24TsV27

2 European Commission. Commission Directive 2010/77/EU of 10 November 2010 amending Council Directive 91/414/EEC as regards the expiry dates for inclusion in Annex I of certain active substances. Official Journal of the European Union L 293/48, 11. XI 2010.

3 Pesticide Action Network Europe. Brussels, Amsterdam, 4. V 2011.

4 European Commission, Glyphosate. European Commission, 2018.

5 K. Z. Guyton, et al. Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate. Lancet Oncology 16, 20. III 2015, 490-491.

6 European Food Safety Authority (EFSA., Final Addendum to the Renewal Assessment Report. Vol. Oct. 2015.

7 European Food Safety Authority (EFSA), Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate. EFSA Journal 13, 2015, 4302. doi:10.2903/j.efsa.2015.4302

8 www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580894/EPRS_ATA%282016%29580894_EN.pdf

9 www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160407IPR20121781/glyphosate-authorise-for-just-seven-years-and-professional-uses-only-urge-meps

10 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) & World Health Organization (WHO). Summary report of the Joint FAO/WHO meeting on pesticide residues. Geneva, 9–13 V 2016, published 16. V 2016.

11 Anon. Glyphosat laut UN-Studie doch nicht krebserregend – Die Welt 17. V 2016. ,

12 Greenpeace European Union, Industry ties raise questions about UN body assessing glyphosate cancer risk. Brussels 16. V 2016.

13 H. Kuusk, Uueks keskkonnakolliks saanud glüfosaadi saatus jäi lahtiseks – Eesti Päevaleht 20. V 2016.

14 A. Schadwinkel, Es gibt gute Gründe, Glyphosat zu verbieten – Zeit Online 18.V 2015.

15 M. Balser, Minister fürchtet Gesellschaftskonflikt um Glyphosat. Süddeutsche Zeitung 17. V 2016.

16 A. Mõttus, Eesti toetab glüfosaadi kasutusloa tähtaja lühendamist – Maaleht 18. V 2016.

17 https://echa.europa.eu/-/echa-s-role-in-assessing-glyphosate

18 AVAAZ. 8. VI 2016. https://secure.avaaz.org/en/monsanto_dont_silence_science_loc_eu/?pv=180&rc=fb

19 M. Flausch, Commission prolongs glyphosate licence by 18 months – EURACTIV 29. VI 2016.

20 A. Mõttus, Põllumehed põhjendavad: glüfosaadi kasutusloa pikendamine on kasulik – Maaleht 6. VII 2016.

21 S. Michalopoulos, S. EU agrees ban on glyphosate co-formulant – EURACTIV 12. VI 2016.

22 Greenpeace European Union, Open letter on the independence and transparency of ECHA’s Risk Assessment Committee, 7. III 2017.

23 S. Augenstein, California judge rules Roundup can be labeled as carcinogen, Monsanto blasts allegations of scientific fraud. Laboratory Equipment 16. III 2017.

24 https://echa.europa.eu/-/glyphosate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa

25 Roundup (Glyphosate) Cancer Cases: Key Documents & Analysis – US RTK. 19. X. 2018.

26 D. Hakim, Monsanto weed killer Roundup faces new doubts on safety in unsealed documents – The New York Times 14. III 2017.

27 www.europeanpressprize.com/article/monsanto-papers

28 Europen Citizens’ Initiative. Ban Glyphosate and Protect People and the Environment from Toxic Pesticides, 2017.

29 European Commission, Follow-up: The European Citizens’ Initiative. Commission registration number: ECI (2017)000002. Date of registration: 25. I 2017.

30 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002

31 C. Gillam, 11. X 2017 www.europarl.europa.eu/cmsdata/129120/PH%129120Glyphosate_Gillam.pdf

32 European Parliament, 2017. www.europarl.europa.eu/cmsdata/128666/Joint%128620ENVI-AGRI%128620Public%128620Hearing%128620on%128620Monsanto%128620papers%128620-%128620final_128603%122010%202017.pdf

33 European Parliament, 2017. www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171020IPR20186572/meps-demand-glyphosate-phase-out-with-full-ban-by-end-20172022

34 Anon, Parlamendiliikmed nõuavad ohtliku taimemürgi keelustamist 2022. aasta lõpuks – Postimees: Maa Elu 25. X 2017.

35 S. Mark & G. Paravicini, EU countries fail to reach consensus on reapproving glyphosate – Politico 25. X 2017.

36 European Citizens’ Initiative, Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides. Presentation at the European Parliament, 20.XI 2017.

37 C. Tani, German vote swings EU decision on 5-year glyphosate renewal – EUobserver 27. XI 2017.

38 Anon, EU settles dispute over major weedkiller glyphosate. BBC News 27. XI 2017.

39 European Commission, Communication from the Commission on the European Citizens’ Initiative „Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides“. Strasbourg, 12. XII 2017 C (2017) 8414 final.

40 European Parliament & European Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides, OJ L 309, 24. XI 2009.

41 European Commission. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain amending Regulation (EC) No 178/2002 … (COM(2018) 179, 2018/0088 (COD)). 68.

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]
 

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht